قصه هایم برای تو...

دلم به سالی که میادروشنه...

/ بازدید : ۶۱
 
به چشم برهم زدنی بهارتمام شد.هرچه قدرهم که دنبالش بدویم دیگردستمان به آن نمی رسد.حالاتابستان بغل گوشمان همینجاست ونویدروزهای آرام وپرازملال رامی دهد.نویدروزهای بدون امتحان،بدون درس،بدون سختی ومشقت،بدون تو...
دیشب ایران ازاسپانیاباخت.ولی قهرمانانه،انگارکه برده است.مثل من که تورا،دوست داشتنت راباختم.ولی قهرمانانه،ولی باافتخار،انگارکه بردمت.
امروزتاکسی به اندازه ای آرام می رفت که فکرمی کردم ممکن است امتحان راازدست بدهم،اما آرام بودم.ازاتفاق هایی که باعث می شوند به زندگی وجریانش آرام نگاه کنم وازآن لذت ببرم خوشم می آید.دوست داشتن تو هم آن اتفاقی بودکه می توانستم آرام به جریان زندگی نگاه کنم وازآن لذت ببرم،بااینکه مطمئن بودم درپایان تورابه دست نخواهم آورد.
کاش دوست داشتنت مثل جریان آرام زندگی ازمن می گذشت ومراپشت سرمی گذاشت.توکه هرجاوهمه جابامنی،درعین بی تکراری
درذهنم طاهرقریشی می خواند:رستن ازدامت نتوانم محبوب زیبا...
به فاطمه می گفتم تمام شد.میگفت بعدهاحسرت این روزها رامیخوری.بعداًحسرت این روزها رانمی خوری؟این روزهایی که ازشدت دوست داشتنت شاعربودم ومی توانستم همپای مرغان دریایی آزادورها باشم وبرایت ازجریان آرام‌زندگی بگویم!
به توگفته بودم دلم می خواهددرخت باشم؟مدتهاست دلم می خواهد مرغ دریایی باشم.مرغ دریایی که ازدوست داشتنت فرارمی کند ولی هرجا که می رود می داندکه طاقت هجرت را ندارد وفراروپروازش بیهوده است.
طاهرقریشی باسوزوگدازدرذهنم تکرارمی شد:
طاقت هجرت ندارم محبوب زیبا
کاش حسرت این روزها بردلت نماند،محبوب من،کاش روزهای تابستانت بدون ملال باشد،آرام وروشن،مثل دل من که مدتهاست آرام وروشن است،بااینکه نیستی...
دوست دارم بروم همه جابنویسم سامر ایز هیر ودلم راخوش بدارم که توباروزهای روشن تابستان برمی گردی وملال را ازآن ها می گیری.
روزهای روشن بی هیچ ملال
۳ ۷

مُشتاقی ومهجوری دورازتو چنانم کرد

/ بازدید : ۵۶
بَهارداره تموم میشه
نَبینَمِت؟
۸ ۸

به حضورمثبت اندوه صدای نی انبان

/ بازدید : ۵۹

محبوبم 

درحالی که درآن طرف جهان جام جهانی فوتبال آغازشده وهمه ازآن حرف می زنندوبه فوتبال فکرمی کنند؛من دراین طرف جهان پشت میزتحریرم نشسته ام،به صدای نی انبان گوش می کنم،درباره ی خشونت خانگی علیه زنان می نویسم وبه شما فکرمی کنم.درحالی که شمااحتمالاً دردورترین نقطه ازمن داریدبه چیزی جزمن فکرمیکنید.واصلالعنت به این جبرجغرافیایی که ماراازهم،ازفوتبال،ازنی انبان دورمی کند.

راستی هیچ وقت نگفته بودیدطرفدارکدام تیم هستید؟من هم همان!


+قلم بنده درایام امتحانات تصمیم برنوشتن می گیرد.:)تصمیم برنوشتن همه چیز.

۹ ۸

جام جهانی چِشمانت

/ بازدید : ۱۴۴

 چشمانت

موهایت

من 

لبخندت

ایران ممکن است ازگروهش صعودکند

اما سقوط من حتمی است 

من راهی جزبازگشت دوباره ودوباره به عشقت ندارم.


+ممنونم ازدعوت مریم های عزیزم،مریم های عزیززندگی ام

من الی ورعنای عزیزروبه نوشتن ازجام جهانی چشمانت دعوتمی کنم.

۱۰ ۱۱

خردادباهمان چهره ی همیشگی اش

/ بازدید : ۳۹

خردادنشسته بودپشت پنجره ومنتظرنگاهم می کردکه تابهارتموم نشده بهت بگم دوستت دارم.منم ازنگاه کردن بهش طفره می رفتم.

بهارعاشقه خبرنداره که من خیلی وقته پاییزم

دقیقاًازهمون روزی که فهمیدم هیچ وقت دوستم نداشتی.

۲ ۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان