قصه هایم برای تو...

مُشتاقی ومهجوری دورازتو چنانم کرد

/ بازدید : ۶۳
بَهارداره تموم میشه
نَبینَمِت؟
۸ ۸

به حضورمثبت اندوه صدای نی انبان

/ بازدید : ۷۱

محبوبم 

درحالی که درآن طرف جهان جام جهانی فوتبال آغازشده وهمه ازآن حرف می زنندوبه فوتبال فکرمی کنند؛ من دراین طرف جهان پشت میزتحریرم نشسته ام، به صدای نی انبان گوش می کنم، درباره ی خشونت خانگی علیه زنان می نویسم وبه شما فکرمی کنم؛ درحالی که شمااحتمالاً دردورترین نقطه ازمن داریدبه چیزی جزمن فکرمیکنید واصلاًلعنت به این جبرجغرافیایی که ماراازهم، ازفوتبال، ازنی انبان دورمی کند.

راستی هیچ وقت نگفته بودیدطرفدارکدام تیم هستید؟ من هم همان!

۸

جام جهانی چِشمانت

/ بازدید : ۱۶۰

 چشمانت

موهایت

من 

لبخندت

ایران ممکن است ازگروهش صعودکند

اما سقوط من حتمی است 

من راهی جزبازگشت دوباره ودوباره به عشقت ندارم.


+ممنونم ازدعوت مریم های عزیزم. من الی ورعنای عزیزروبه نوشتن ازجام جهانی چشمانت دعوتمی کنم.

۱۰ ۱۱

خردادباهمان چهره ی همیشگی اش

/ بازدید : ۴۷

خردادنشسته بودپشت پنجره ومنتظرنگام می کردکه تابهارتموم نشده بهت بگم دوسِت دارم؛ منم ازنگاه کردن بهش طفره می رفتم.

بهارعاشقه خبرنداره که من خیلی وقته پاییزم؛ دقیقاًازهمون روزی که فهمیدم هیچ وقت دوسَم نداشتی.

۲ ۱۰

ای به دِل آرایی به عالم فِسانه

/ بازدید : ۶۴
خوش نباشد زِ معشوقه آزار...
۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان