قصه هایم برای تو...

که چی؟

/ بازدید : ۵۴

برتمام لحظه هایی که یک عالمه می نویسی وزمان انتشاریک صدامیادومیپرسه حالا که چی؟لعنت،هزاران هزاربارلعنت...

۴ ۸

چون می گذرد

/ بازدید : ۵
ماه رمضان است.شجریان داردمی خواندکه:توفارغی وعشقت،بازیچه می نماید.سحرنزدیک است.بوی کباب تابه ای تمام خانه رابرداشته،هرکار کردم خوابم نبرد.بعدازمدتهادلم خواست بنویسم ازروزهایم که زندگی داردباچه بی رحمی درس هایش رایادم می دهدونشانه هایش راسرراهم می گذارد.که ترک کردن شده مهم ترین درسِ این روزهایش ومن هم گویی نادان ترین شاگرداین کلاس واین درس باشم مدام یادش نمی گیرم.داردآرام آرام یادم می دهدکه تاازدست ندهم،تاترک نکنم،تادست برندارم،بدست نمی آورم.
برای مریم امروزنوشته بودم که مریم شب های سخت می گذرند وآفتاب می شود،به زودی...وقتی می نوشتم به آن یقین داشتم.یقینِی ازصمیمِ قلبم،می خواهم برای خودم هم بنویسم که عارفه همه ی این هامی گذرد،این ازدست دادن ها،این همه استرس،این همه اتفاق پی درپی می گذرد.روزهای روشن سرِ راه تو هستند،روزهایی که باخیالی آسوده می خوابی.صبرداشته باش،نشانه هاراپیداکن،شکرکن،مومن باش.خداوندبه بنده های مومن وامیدواراحتیاج دارد.آن هارابیشتردوست دارد.
این روزهای سخت،این روزهای خیلی سخت تمام می شوند.
۰ ۰

ماراغمت ای...

/ بازدید : ۴۶
بَرمن که صبوحی زده ام خرقه حرام است
ای مجلسیان! راهِ خرابات کدام است؟

+سعدیِ جان
۲ ۵

عاقبت ننگی بود

/ بازدید : ۴۰

خدایادرروز دوم ماه مبارکت ازتومی خواهم من راپناه دهی ازوسوسه ی دوست داشتن آدم ها صرفاًبه خاطرثروت،به خاطرقدرت،به خاطرصورت زیبا،به خاطرتمام آن چیزهایی که دراندک زمانی ممکن است ازبین بروند.

که این دوست داشتن هاآزارم می دهند.

۲ ۵

۱_سفر

/ بازدید : ۵۱

+دوس داری کجاسفربری،جِگِرِت بِشَم؟!

_اونجا که هیشکی نباشه،هیچی...لطفاً.

۷ ۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان