قصه هایم برای تو...

غم مخور

/ بازدید : ۴۴

یکدفعه دراوج شادی وخنده به خودت می آیی ومی بینی که سوزنی ته قلب توهست که باهرصدای خنده ای قلب را زخمی می کند

می خواهم بگویم همین است؛فاصله ی کوتاهِ شادی تاغم رامی گویم.

آنقدرکوتاه که حتی وقتی غمگین می شوی،نمی دانی دقیقاازچه شادبوده ای؟ازچه راهی آمده ای؟کجاوچه چیزی راپشت سرگذاشته ای که حالاازشادی به غم رسیده ای!

همینقدرکوتاه،مثل خوابیدنِ دم صبح قبل ازکامل بیدارشدن

مثل بازکردنِ کادوتادیدنش 

مثل شنیدنِ یک حرف خوب اززبان یک دوست تاشک کردن به آن دوستی

مثل سردشدنِ چای داغ درهوای سرد 

مثل سردشدنِ دلت ازآدم ها،ازرابطه ها،ازمحبت ها بعدازاینکه داشتی بهشان ایمان می آوردی

مثل شک بعدازایمان آوردن

مثل رهاکردن ورفتن بعدازمدتهاصبرکردن

همینقدرکوتاه،همینقدرکوتاه...

حالاکه دوباره غمگینم،آنقدرغمگین که هیچ چیزرهایم نمی کند،آنقدرکه هیچ چیزنجاتم نمی بخشد,آنقدرکه هیچ چیزنوربرایم ندارد،آنقدرکه روی قفسه ی سینه ام سنگی عظیم سنگینی می کند وبرای گریه کردن منتظرکوچکترین تلنگرهستم.

حالادلم خواست دوباره همینجاکه شاهدشادی هایم بود،بنویسم که روزگاربریک قرارنمی ماند،روزدارد،شب دارد.

حالاکه فاصله ی شادی تاغم این همه اندک است ,حتمافاصله ی غم تاشادی هم همینقدراندک است.

حالادلم میخواهدامیدوارباشم به شادی که قراراست به زودی بیاید،به نوری که درراه است،به حرفی که قراراست دلگرمم کند وآدمی که قراراست مرابشنود,که قراراست بشنومش,به خنده هایی که ازپشت گریه هاصدایش رامی شنوم.

حالادلم میخواهدایمان بیاورم به روزهای گرم بعدازشب های سرد...

من ازهمین حالاقامتِ بلندِ شادی هایم رامی بینم.

می بینم که بانرگسی دردست،چشمان خندان وآغوشی گشوده داردبه سویم

می آید،ودرحالیکه خورشیدرادردست دیگرش گرفته روی لبش می خواند:

دائماًیکسان نباشدحالِ دوران،غم مخور...

۱ ۱

گم شدم

/ بازدید : ۳۴

حال وروزاین روزهام رواگربخوام فقط بایک جمله توصیف کنم؛بایدبگم که:
من گم شدم.گم درتاریکی،دراندوه،درتردیدوشک...


۰ ۱

missed call

/ بازدید : ۴۱

هیچ چیزی،تاکیدمی کنم هیچ چیزی درجهان خطرناک ترازنوتیفکیشن هشت تماسِ

ازدست رفته ازطرف مادرتان نیست.

۱ ۱

ترسِ تنهابودن

/ بازدید : ۳۵

هروقت باآدمهای جدیدآشنامیشم،ازقبل تنهاترمیشم!

۲ ۱

گفت وگو

/ بازدید : ۲۴

میگه محافظ گوشیت شکسته،نمیخوای عوضش کنی؟

میگم دلمم شکسته،اونوچیکارکنم؟میتونم برم عوضش کنم؟

۹ ۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان