قصه هایم برای تو...

مِهر

/ بازدید : ۶۱

اگربخواهم فقط یک چیزرانام ببرم که می تواند مراخلع سلاح کندواشکم را آسان دربیاورد آن مهربانی خالصانه ی آدم هاست. آدم های مهربان خدایان زمینی من هستند. 

اگرمی توانستم دروصف هرکدامشان شعرمی نوشتم.

۲ ۱

امید

/ بازدید : ۱۹

یک روزهم دردهایمان مثل برگهای درخت درپاییزفرومی ریزندومادوباره جوانه می زنیم‌.

۳ ۰

ای سروبلندبوستانی

/ بازدید : ۳۳

دیرآمدی ای نگارسرمست

زودت ندهیم دامن ازدست

|سعدیِ جان|

۱

امیدواری

/ بازدید : ۴۵

چه بساچیزی راخوش نداشته باشید؛ حال آنکه خیرشمادرآن است، ویاچیزی رادوست داشته باشید؛ حال آنکه شرشمادرآن است. وخدامی داندوشمانمی دانید.


|سوره بقره_آیه۲۱۶|

۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان