قصه هایم برای تو...

امان زلحظه غفلت

/ بازدید : ۴۶

غافلی ازحالِ دل 

ترسم که این ویرانه را

دیگران بی صاحب انگارندوتعمیرش کنند

|صائب تبریزی|

۳

کنکورِ لعنتی

/ بازدید : ۴۵
دیروزقراربودرتبه های کنکوررابگویند. تقریباًهمه مطمئن بودندکه پسرخاله ام رتبه ی خوبی می آوردوپزشکی قبول  می شود. منظورازهمه، همه ی خاله هاودخترخاله هایش بود؛ والبته من. ظهریکی ازخاله هایم اینجادعوت بودند؛ بامریم،دخترش. ازسرِظهرازیک طرف زنگ وزنگ به خاله زهراکه ببینندحسین چی قبول شده وازیک طرف حرفِ من که می گفتم مامان رتبه ی کنکورشخصی است، واصلاهرچندکه رتبه ی من وفاطمه راپرسیدند، مانبایداین کاررابکنیم. ولی خوب خاله زهرایم جواب ندادوبعدبه دلم افتادکه حسین خوب نشده.
من ومریم رفتیم کلاس وبعدازخوردن بدمزه ترین اسموتی دنیا ویک عالمه خندیدن به خانه ی خاله زیبایم رفتیم؛ درحالی که می دانستم تهِ دلِ مریم هم مثل تهِ دلِ من آشوب است؛ ازخبربدی که مطمئن بودیم می شنویم ودلمان میخواست ته دلمان دروغ بگوید. رفتیم داخل وهمه چیزرافهمیدم.ازهمان جوابی که مامانم به سوالم دادندهمه چیزرافهمیدم‌. ازدیروزناراحتم، برای خاله زهرا، برای پسرخاله ام که یک سال درس خواند، که یک سال دیگربایددرس بخواند، برای هیجده سالگی ونوزده سالگی اش که پشت کنکورگذشت وبایدبگذرد. امابیشتربرای خاله ام، برای دعاکردن هایش، برای خالص بودنش. برای خاله زهرای مهربانم ناراحتم.
۱ ۱

صراحیِ لبریزِآزومندی

/ بازدید : ۴۱

بیرون زتونیست

 آنچه می خواسته ام

فهرستِ تمامِ آرزوهای منی!

|استادشفیعی کدکنی|

۲

خوشست نامِ توبردن

/ بازدید : ۴۶

چنان به موی توآشفته ام،به بوی تومست

که نیستم خبرازهرچه دردوعالم هست

|سعدیِ عزیز|

۳

وقتی غمگینی وتنها

/ بازدید : ۴۵

ازصبح که ازخواب بلندشده ام، یک پاندای غمگین به بلندترین درخت دلم چسبیده است وقصدپایین آمدن یاخندیدن ندارد.
یک پاندای غمگینِ تنهاکه خوابش می آید، خسته است وفکرمی کندحالاکه تولدش نزدیک است چه کارمهمی دراین بیست وچندسال گذشته انجام داده است که بتواندآن راباافتخارهمه جاتعریف کندوچشمانش برق بزند.

فکرمی کندکه چقدرخسته است،چقدرراه آمده است که هیچ ثمری نداشته است، چقدردوست داردبرای مدت طولانی همه چیزرارهاکندوبه درخت بچسبدوفکرکندوفکرکندوفکرکند.
یک پاندای عزیزِتنهای غمگینی که هنوزباوجودتمام لبخندهایش، یک گریه ی عمیقِ ازتهِ دل می خواهدبرای تمامِ ازدست دادن هایش،برای تمامِ نخواسته شدن هایش. 

دلم برایش می سوزد.

۱ ۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان