قصه هایم برای تو...

سبزتویی🍃

/ بازدید : ۳۴
روزی برایت می گویم:
سبزتویی
که سبزمی خواهمت.
سبزِ بادوسبزِشاخه ها
۲ ۳

...If I asked

/ بازدید : ۴۱

اگه ازت بپرسم همه چیزایی که دوستشون داری رواسم ببری،چقدرطول میکشه تاخودت روبگی؟!

۳ ۳

...Believe it

/ بازدید : ۵۱

باورکنیدکه خورشتِ کرفسِ سردازقورمه سبزی سردخوشمزه تره.

البته اینکه من ازقورمه سبزی کلاخوشم نمیاددراین قضیه نمی تونه بی تاثیرباشه.

۳ ۳

کشتی شکسته گانیم

/ بازدید : ۷۸

دیشب می خواندم که:

عاشقی این است که ازشدتِ سرشاری سرریزشوی وازشدتِ ذوق،هزارپاره.عشق آتش است ودل آتشگاه.اماعاشقی آن وقتی است که دل آتشفشان شود.رازهای کوچک وعاشقی های ناچیزراارزشِ آن نیست که افشاشود.رازبایدعظیم باشدوعاشقی مهیب.وپرده ازعاشقی آن زمانی بایدبرداشت که جهان حیرت کند.

درهمین راستاحضرتِ حافظ می فرمایند:

دل می رودزدستم صاحبدلان خدارا/درداکه رازپنهان خواهدشدآشکارا


+دوروزمانده به پایان جهان_عرفان نظرآهاری

۲ ۴

نتوانم

/ بازدید : ۶۶
دل هرکه صیدکردی نکِشدسرازکمندت
نه دگرامید دارد که رَها شود زِ بندت

+سعدیِ عزیز
۳ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان