قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

۷ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

روزی برایت می گویم:
سبزتویی
که سبزمی خواهمت.
سبزِ بادوسبزِشاخه ها
عارفه ...
۲۸ تیر ۹۶ ، ۱۸:۰۰ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲ نظر

اگه ازت بپرسم همه چیزایی که دوستشون داری رواسم ببری،چقدرطول میکشه تاخودت روبگی؟!

عارفه ...
۱۹ تیر ۹۶ ، ۱۲:۰۶ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر

باورکنیدکه خورشتِ کرفسِ سردازقورمه سبزی سردخوشمزه تره.

البته اینکه من ازقورمه سبزی کلاخوشم نمیاددراین قضیه نمی تونه بی تاثیرباشه.

عارفه ...
۱۴ تیر ۹۶ ، ۲۲:۵۶ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر

دیشب می خواندم که:

عاشقی این است که ازشدتِ سرشاری سرریزشوی وازشدتِ ذوق،هزارپاره.عشق آتش است ودل آتشگاه.اماعاشقی آن وقتی است که دل آتشفشان شود.رازهای کوچک وعاشقی های ناچیزراارزشِ آن نیست که افشاشود.رازبایدعظیم باشدوعاشقی مهیب.وپرده ازعاشقی آن زمانی بایدبرداشت که جهان حیرت کند.

درهمین راستاحضرتِ حافظ می فرمایند:

دل می رودزدستم صاحبدلان خدارا/درداکه رازپنهان خواهدشدآشکارا


+دوروزمانده به پایان جهان_عرفان نظرآهاری

عارفه ...
۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۱۱ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲ نظر
دل هرکه صیدکردی نکِشدسرازکمندت
نه دگرامید دارد که رَها شود زِ بندت

+سعدیِ عزیز
عارفه ...
۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۹:۱۱ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر