قصه هایم برای تو...

پهلوبه پهلو

/ بازدید : ۶۱

آرزوم براتون اینه که توی سال جدید شادی وسلامتی پهلوبه پهلوی خودتون، خانوادتون وکسی که خیلی دوسش دارین باشه!

دقیقاًپهلوبه پهلو، همینقدرنزدیک، همینقدرگرم ومطمئن. :)

۵ ۴

باهارتوراهه

/ بازدید : ۳۴

وَقَسَم به نفسِ عمیق، خیال راحت وخنده ی خسته ی پس ازاتمام خانه تکانی...

۴ ۲

نوازش ها

/ بازدید : ۳۰

امّادرنهایت عاشق کسی می شیم که بلده مهربون صدامون بزنه! حتی بانگاش، حتی بالبخندش، حتی باسکوتش...


۵ ۳

نامه سوم

/ بازدید : ۶۰

نامه چهارم:

عزیزِجانم

باروی گشاده وآغوش بازبه استقبالِ تغییرات بروواون هاروبپذیر. جهانِ بعدازپذیرش، جهانِ قشنگِ غیرقابل باوریه که سال هامنتظرش بودی ازراه برسه.

۵

برهمان عهد

/ بازدید : ۲۸

ماراسری است باتوکه گرخلقِ روزگار

دشمن شوندوسربرودهم برآن سریم

|سعدیِ عزیز|

۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان