قصه هایم برای تو...

۳ مطلب با موضوع «کتاب هایی که می خوانم» ثبت شده است

محبوبم!شماماورای آینه ای.

سایه ی شمادرتاریکی وظلمات برسرِمن مستدام است.


+دست بردن زیرلباسِ سیب_محمدصالح علاء

عارفه ...
۰۸ دی ۹۶ ، ۰۱:۱۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر

گِلِن گولد(Glenn Gould)دریک کتاب گفت وگوحکایت می کند که به گاه فراگرفتن یک پارتیسیون،چگونه بابه کارانداختن یک جاروبرقی درکنارپیانو،بهترین وجه هنر خویش رامی یابد:سروصدای دستگاه،چون دیواری میان دنیای خارج وتأمل او حائل می شود.سروصدا،سهم مضّرذهن رابه خودجذب می کند وجزتوجهی روشن به موسیقی روشن راباقی نمی گذارد:
زندگی هیچ گاه به قدرزمانی قدرتمندنمی شود که یکی ازراه های آن به رویش بسته می شود.آنگاه صاف وزلال ازرخنه ای که برایش باقی مانده روان می شود.

Glenn Gould:نوازنده بزرگ پیانو(۱۹۳۲_۱۹۸۲)که اهل کانادابود.

+فرسودگی_کریستیان بوبن_ترجمه پرویزسیار

عارفه ...
۲۶ آذر ۹۶ ، ۲۳:۰۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

دیشب می خواندم که:

عاشقی این است که ازشدتِ سرشاری سرریزشوی وازشدتِ ذوق،هزارپاره.عشق آتش است ودل آتشگاه.اماعاشقی آن وقتی است که دل آتشفشان شود.رازهای کوچک وعاشقی های ناچیزراارزشِ آن نیست که افشاشود.رازبایدعظیم باشدوعاشقی مهیب.وپرده ازعاشقی آن زمانی بایدبرداشت که جهان حیرت کند.

درهمین راستاحضرتِ حافظ می فرمایند:

دل می رودزدستم صاحبدلان خدارا/درداکه رازپنهان خواهدشدآشکارا


+دوروزمانده به پایان جهان_عرفان نظرآهاری

عارفه ...
۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۱۱ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲ نظر