قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم

۱ مطلب با موضوع «کتاب هایی که میخوانم» ثبت شده است

دیشب می خواندم که:

عاشقی این است که ازشدتِ سرشاری سرریزشوی وازشدتِ ذوق،هزارپاره.عشق آتش است ودل آتشگاه.اماعاشقی آن وقتی است که دل آتشفشان شود.رازهای کوچک وعاشقی های ناچیزراارزشِ آن نیست که افشاشود.رازبایدعظیم باشدوعاشقی مهیب.وپرده ازعاشقی آن زمانی بایدبرداشت که جهان حیرت کند.

"_دوروزمانده به پایان جهان_عارفان نظرآهاری"

درهمین راستاحضرتِ حافظ می فرمایند:

دل می رودزدستم صاحبدلان خدارا

درداکه رازپنهان خواهدشدآشکارا

عارفه ...
۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۱۱ ۲ نظر