قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم

۴ مطلب با موضوع «چیزهای کوچک برای عاشق ترشدنش» ثبت شده است

وحرف زدن،وحرف زدن وحرف زدن می تواندمراعاشق ترکند...افسون تر

پسر،من دلم رالابه لای کلماتت جاگذاشتم...

پسردیشب شهریوربود،خنک بود،ناراحت بودیم ونزدیک...

پسرجان نزدیک پاییزاست

حواست هست؟

عارفه ...
۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۲۰ ۳ نظر

وقتی نگام می کنی هزارتاماهی،دقیقاهزارتاماهی توی دلم باهم شنامی کنن..‌.

وقتی می خندی 

آخ ازامان ازوقتی که می خندی 

دلم میشه یه اقیانوس پرازماهی های قرمز....


+تودرکنارخودت نیستی نمی دانی؟

عارفه ...
۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۱۱ ۱ نظر
ودست هایش...دست های مهربانش...دست های امن ومحکمش...
عارفه ...
۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۰۱ ۱ نظر

و چشمهایش...

عارفه ...
۲۹ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۲ ۳ نظر