قصه هایم برای تو...

ای به دِل آرایی به عالم فِسانه

/ بازدید : ۴۱
خوش نباشد زِ معشوقه آزار...
۷ ۱۰

ازگوشه ای برون آی،ای کوکب هدایت...

/ بازدید : ۱۷

ازهرطرف که رفتم جزوحشتم نیفزود

زنهارازاین بیابان،وین راهِ بی نهایت

+حافظ

۰ ۴

ماراغمت ای...

/ بازدید : ۳۱
بَرمن که صبوحی زده ام خرقه حرام است
ای مجلسیان! راهِ خرابات کدام است؟

+سعدیِ جان
۲ ۵

من دائماً شمارادوست دارم،دائماً...

/ بازدید : ۲۷
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
دائم برای تو...
۳ ۳

برهمان عهد

/ بازدید : ۲۰

ماراسری است باتوکه گرخلقِ روزگار

دشمن شوندوسربرودهم برآن سریم

+سعدی جان

۳ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان