قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

قصه هایم برای تو...

بازمانده از گفتن ،برای رهاشدن می نویسم.

۳ مطلب با موضوع «فیلم هایی که می بینم» ثبت شده است

_توکیستی؟
+دخترِ شماست،نه؟خیلی شبیه شماست.چشمهای قشنگی دارد.مثلِ خودتان،کاش عمرش درازباشد وبچه هایی بیاوردوچشمهای شمابرزمین باقی بماند،خوش به حال شماکه دخترداریددختررحمت است.
"محمد رسول الله_مجیدمجیدی"

این حرف،قطعاً حرف یک پیغمبر است.

+بیاییدامروزبیشتردانستن ازمهربان ترین پیامبررابه خودمان هدیه دهیم.پیغمبری که فکر به مهربانی اش می تواندغم هاراببرد،شادی بیاورد.
عارفه ...
۲۵ فروردين ۹۷ ، ۱۳:۵۴ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۴ نظر

+من خیلی تغییرکردم،روی دندون خرابم دادم روکش چسبوندن.دیگه آگهی تورمسافرتی جمع نمی کنم،می دونم هرجایی برم خودم روهمراهم می برم،پس برم کجاکه خودم نباشم؟دیگه خواب ازسرم پریده،دیگه نمی خوام همش بخوابم که به چیزی فکرنکنم،میخوام بیدارباشم.قول میدم هیج وقت قرص نخورم.میخوام بقیه زندگیموبیدارباشم.هرچقدردردبکشم بیدارمی مونم.


وقتی تمام شد،آهنگ بی کلام"say some thing"راگذاشتم ونمی دانم دقیقابرای چه کسی ولی زارزارگریه کردم.هنوزهم دارم گوشش می دهم.استیصالِ موسیقی مرا به استیصال وتنهایی فیلم وصل می کند.به تنهایی عمیق وکشنده یِ مینا،به این جهان ناپایدار،به تمام دردها ورنج هایی که آدم هایی که دوستشان داریم به ماتحمیل میکنند،به اینکه هرچه آدم هارابیشتردوست داشته باشیم تنهاترمیشویم،به تنهایی،به تنهایی،به تنهایی که ازآن می ترسم.به سرمای جهانی که باعشق گرم می شود.به دورشدنِ کسانی که دوستشان دارم،به بازیچه گرفته شدن،به عاشقی هایی که آدم راازخودش دورمی کند،به چیزی بگوها،به من دارم ازت ناامیدمیشم ها...،به عاشقی هایی که عشق نیست،به دوست داشتن هایی که آدم رابزرگ می کند،به تنهایی،به کابوسِ وحشتناک تنهایی،به زوال،به پایان،به عشق،به عشق،به عشق،به آدمی که یکباره صبرش تمام می شود،به آدمی که تحقیرمی شود،که نمی ماند،به آدم هایی که شبیه حرفهایشان نیستند،به آدم هایی که می روند...به ناامیدی واستیصال این جمله:

"Say some thing ,I m giving up on you"


"رگ خواب_حمید نعمت الله"

عارفه ...
۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۰۹ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ نظر


_همون دیگه،مشکل اینه که مازنارونمی شناسی!مابرای کسی که دوست داریم حاضریم تاابدمنتظربمونیم.


فیلم روایتگرقصه ی زوجی است که باهم حرف نمی زدند،درموردهیچ چیزی،وکم کم این نگفتن آن هارابرای هم غریبه کرده بود.جایی ازفیلم زن ازمردخواهش میکندکه باهم به نقاط مشترک زندگی خودنگاه کنند،امامردهرچه می گرددچیزی پیدانمیکند.دوام هررابطه ای به نقاط مشترک ویاهمان خاطرات مشترک احتیاج دارد.ودرکنارآن حرف زدن،حرف زدن درموردهرچیزی،ازجزئیات تابزرگترین مسائل...من فکرمی کنم آدم هاجایی ازهم دورمی شوندکه دیگرنمی توانندبرای هم حرف بزنند.آن جاکه برای حرف زدن دنبال بهانه می گردندوهرچه که میگردندپیدانمی کنند،همان نقطه،نقطه ی پایان هررابطه ای است.

اگررابطه هایتان برایتان ارزشمنداست حرف بزنید،برای کسانی که دوستشان دارید،وازآن هاهم هم بخواهیدکه بگویند،ازهرچه که دردل دارند.

روابط خودراحفظ کنید.آدم هایی که دوستشان داریم ودوستمان دارندثروت حقیقی ماهستند.


+برداشت آزادازفیلم"زیرسقف دودی"_پوران درخشنده

عارفه ...
۰۶ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۱۷ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳ نظر