قصه هایم برای تو...

شکل خدا

/ بازدید : ۵۰

دیری نمی پاید عاشق کسی شوم که شکل گل بابونه باشد.
ساده وصمیمی...
۰ ۱۱

همان گونه که وزنِ زندگی است

/ بازدید : ۵۸
محبوبم
مرا کم امّا همیشه دوست بدار.
|کریستوفر مارلو|
۱۴

توکه خود سراسر...

/ بازدید : ۲۶
بِهم بگه که: تو نوری...
۰ ۹

این بود زندگی

/ بازدید : ۵۲

زندگی کامل نیست، ولی همیشه مرتبه...

۶ ۸

نمی دونه توهستی؟

/ بازدید : ۲۹

محبوبم 

بزرگ ترین ماه گرفتگی قرن امشب است. دیشب داشتم برای خودم می خواندم که"ماه درمیاد که چی بشه؟" امشب دارم فکرمی کنم اگر همین ماه را هم نداشتیم که به آن خیره شویم چه شوربخت بودیم. من شبها که ماه را می بینم نام تورا می برم، دلتنگت می شوم وبرایت آرزوی شادی می کنم. تووقتی به ماه خیره می شوی به چه کسی فکرمی کنی؟

محبوبم

دوستم نداری واین غمگین ترین چیزی است که می دانم. کاش نادانِ دوست نداشتنت باقی می ماندم. آخرچه کسی اندازه ی من این همه مجنون وار دوستت داردکه باتکرار اسمت گریه اش بگیرد؟ کاش بودی وماه گرفتگی را باهم نگاه می کردیم ودرباره اش حرف می زدیم. توهمیشه حرف های جالبی داشتی. کاش بودی ودرباره ی اینکه ماه گرفتگی بعد کجاییم وچه می کنیم باهم خیال پردازی می کردیم. به نظرت نام کسی که دوستش داریم براستخوان هایمان می ماند؟ دردِ دوست داشتنش چه طور؟

محبوبم

برای میم نوشتم که افسردگی گرفته ام. افسردگی که هیچ علامت خاصی ندارد. من خوشحالم، شکرگزارسلامتی خانواده ام هستم، قراراست چندوقت دیگر یک تصمیم مهم بگیرم، آشپزی می کنم، آوازمی خوانم، می خندم، اما هربارسوزنی درقلبم فرومی رود ویادآورمی شودکه تونیستی، که تونیستی،که نیستی وچه بد. غمگین وافسرده ام ولی شکرگزار وامیدوار هنوز، ولی چشم انتظار وهمچنان دوست دارِ تو

محبوبم 

همه به آسمان چشم دارند امشب، ماه رامی بینند، من درماه تورا ولبخندت را. توماهِ شب ها وروزهای تاریکم بودی آخر...

محبوبم

من دوست دارم با توزندگی کنم، کاش توهم...

محبوبم

محبوبم

محبوبِ من من یک دخترِ بیست وچندساله ی تنهای غمگینی ام. امشب هم ازشبهای تنهایی وتاریکی است

دوستت دارم ودلتنگ توام

رحمی کن بیا.

۷
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان