قصه هایم برای تو...

وآخرین سلاح اوگریه است...

/ بازدید : ۱۱

دو سه روزه دارم به هرکی فکر می کنم نزدیکه پیام می دم که دوست دارم بیام توبغلت های های گریه کنم،های های...ولی...

گریه آورنیست که آدم بغلی نداره که بهش پناه ببره وهای های گریه کنه؟که آدم شونه ای نداره که سرشوبذاره روش وبشنوه که همه چی درست میشه،فقط زمان می بره؟گریه آورنیست که آدم مجبوره کف اتاقش درازبکشه و به جای های های قطره قطره اشک بریزه؟

اینکه آدم تنهاست،گریه ی بلند نداره؟های های؟ازته دل؟

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان