قصه هایم برای تو...

نامه سوم

/ بازدید : ۵۴

نامه چهارم:

عزیزِجانم

باروی گشاده وآغوش بازبه استقبالِ تغییرات بروواون هاروبپذیر. جهانِ بعدازپذیرش، جهانِ قشنگِ غیرقابل باوریه که سال هامنتظرش بودی ازراه برسه.

۵
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان